Bendrosios nuostatos

1. Užsakymo priėmimas ir kainos išskaičiavimas

1.1. Užsakymo metu aptariamas norimas gaminys (taisymas arba gaminimas), užpildomas užsakymo blankas. Užsakymo blanke nurodomos preliminarios kainos vadovaujantis įmonės direktoriaus patvirtintu kainininku. Kainininką galima rasti Gamintojo dirbtuvėse adresu Savanorių pr. 187, Vilnius.

1.2. Kainos gali kisti priklausomai nuo darbų specifikos, sudėtingumo, medžiagų ir furnitūros kainų, papildomų išlaidų. Jei kaina, kurios suma yra tarp 1-200 (vieno ir dviejų šimtų) eurų kinta daugiau negu 25proc, kaina nuo 201 (dviejų šimtų vieno) euro ir didesnė kinta daugiau negu 15 (penkiolika) proc., tolimesni darbai derinami susisiekus su užsakovu.

1.3. Kiekvienas gaminys gaminamas individualiai. Pastabose surašomi esami taisomų gaminių defektai.

2.Gaminių pristatymas

2.1. Gaminį (taisymui arba savo turimas reikalingas medžiagas) pristato ir atsiima pats Užsakovas. Gamintojas neturi pareigos atsiimti ar pristatyti gaminius Užsakovui į jo nurodytą vietą arba Užsakovo gyvenamąją vietą, t.y. Gamintojas neteikia gaminių gabenimo paslaugos.

3.Įkainiai

3.1. MB „Vilko runa“, adresu Savanorių pr. 187, Vilnius, dirbtuvėse yra patvirtintas kainininkas, kuriuo vadovaujamasi pildant užsakymų blanką. Kainos, kuriuos nurodytos nuo tam tikros sumos gali kisti darbo eigoje priklausomai nuo sudėtingumo ir darbų kiekio.

3.2. Baldų pervilkimui ir taisymui taikomas valandinis įkainis pridėjus naudotų medžiagų kainą.

4.Mokėjimas

Užsakovas įsipareigoja sumokėti Gamintojui:

4.1. Jei nesutarta kitaip:

4.1.1. Jei gaminys kainuoja iki 70 (septyniasdešimt) eurų, sumokama pilna suma prieš pradedant gamybos darbus.

4.1.2. Jei suma yra didesnė nei 70 (septyniasdešimt) eurų, Užsakovas sumoka avansą, kurį sudaro numatoma pilna medžiagų kaina ir preliminarios darbų kainos sumos 10 (dešimt) procentų.

4.2. Sąskaita faktūra išrašoma pilnai sumai gavus likusį apmokėjimą po užsakymo atlikimo.

4.3. Sutartis įsigalioja nuo avanso ar pilnos sumos įnešimo dienos. Apmokėjimui Užsakovui siunčiama išankstinė sąskaita faktūrą. Jeigu užsakovas nesumoka per 10 (dešimt) d.d. nuo išankstinės sąskaitos gavimo, sutartis turi būti koreguojama atsižvelgus į naujus terminus, medžiagų kainas ir pan.

4.4. Likusią dalį sumos Užsakovas sumoka atsiimdamas gaminį sutartu laiku.

5.Darbų atlikimo laikas

5.1. Gamintojas įsipareigoja nurodytais kontaktais informuoti Užsakovą apie darbų užbaigimą ir suderinti laiką dėl atsiėmimo. Po informavimo apie pagamintą prekę Užsakovas turėtų atsiimti ją per 5d.d. Po to taikomas sandėliavimo mokestis – 1 (vienas) euras už darbo dieną.

6. Gamintojo atsakomybė po gaminio atidavimo

6.1. Atsiimant gaminius Užsakovas pasirašo darbų pridavimo aktą, perimdamas atsakomybę už gaminį.

6.2.Gaminiui suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija. Jei per tą laikotarpį atsiranda trūkumų dėl gamybos (išplyšta siūlė ar pan.), gamintojas sutaiso gaminį nemokamai. Jei trūkumai atsiranda dėl užsakovo kaltės ar netaisyklingos gaminio priežiūros, naudojimo ne pagal paskirtį, taisymą pilnai apmoką užsakovas.

6.3. Gamintojas neatsako už Užsakovo pateiktų medžiagų kokybę.

7. Užsakovo teisė keisti gaminių užsakymą

7.1. Jeigu užsakymas keičiamas iki gaminio gamybos pradžios, šalys užpildo naują užsakymo blanką.

7.2. Jeigu užsakymas keičiamas pradėjus gaminti gaminį, šalys raštu užpildo naują užsakymo blanką ir Užsakovas padengia Gamintojui jo patirtus nuostolius dėl pradėtos gamybos.

8.Prekių grąžinimas

8.1. Jeigu Užsakovas atsisako arba nori grąžinti užsakytą gaminį, avansinis mokestis (medžiagų kaina, atliktų darbų 10 (dešimt) procentų sumos) negrąžinamas.

8.2. Gamintojas neatsako už Užsakovo pasirinktų medžiagų spalvas, tipą ar tekstūrą, taip pat būdingus natūraliai odai defektus (įbrėžimai, randai ir pan.). Užsakovo reikalavimai pakeisti gaminį arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Užsakovui nepatinka gaminio forma, spalva, modelis ir/ar komplektiškumas. Taip pat jei gaminys yra personalizuotas.

8.3. Personalizuoti gaminiai negrąžinami.

8.4. CK . 6.338 str.nustato terminus reikalavimams dėl gaminių trūkumų pareikšti (garantija pagal užsakymą).

9. Civilinė atsakomybė

9.1. Jeigu užsakovas laiku ar pilnai neatsiskaito su gamintoju už gaminius, jis privalo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

9.2. Jeigu gamintojas praleidžia gaminio perdavimo terminą, jis privalo mokėti užsakovui 0,2 proc dydžio delspinigius nuo užsakovo sumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą gaminį perduoti dieną.

9.3. Delspinigių ar nuostolių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų.

10. Vartotojo teisė atsisakyti užsakymo

10.1. Užsakovas neturi teisės atsisakyti užsakymo pagal CK 6.22810 str., nebent šalys raštu sutaria kitaip.

10.2. Užsakymas gali būti nutrauktas šiais atvejais:

10.2.1.Šalių rašytine forma sudarytu sutarimu;

10.2.2. Bet kurios šalies vienašališkai, nesikreipiant į teismą, pranešus kitai šaliai raštu prieš 5 (penkias) dienas iki numatomos užsakymo nutraukimo dienos, jeigu padarytas esminis sutarties pažeidimas;

10.2.3. Kitais įstatyme numatytais atvejais.

10.3. Užsakovas neturi teisės nutraukti sutarties jei gaminio trūkumas yra mažareikšmis

11. Asmens duomenys

11.1. Užsakovui sutikus Gamintojas turi teisę gauti, tikslinti, tikrinti ir kitaip tvarkyti duomenis ir informaciją (gautą, pateiktą, patikslintą) apie Užsakovo vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono, mobiliojo telefono numerį (-ius), taip pat kitus Užsakovo sutikimu pateiktus duomenis bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.

12. Nepagrįstos pretenzijos

12.1. Paaiškėjus, jos Užsakovo pretenzija dėl gaminio kokybės yra nepagrįsta, Užsakovas įsipareigoja atlyginti šiuos Gamintojui dėl to patirtus nuostolius:

12.1.1. Gaminio kokybės įvertinimo (ekspertizės) – pagal teisės aktuose nustatytą tvarką;

12.1.2. Vykimo į Prekių kokybės įvertinimo vietą (jeigu gaminio kokybė įvertinama užsakovo nurodytoje vietoje) arba Gaminių transportavimo į jų kokybės įvertinimo vietą – pagal kelionės arba gaminio transportavimo išlaidų sumą.

12.1.3. Tesinių paslaugų, pašto ir kt. būtinas, protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.

12.2. Užsakovo pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:

12.2.1. Gamintojo surašytas gaminio apžiūros aktas ir/ar kt. dokumentai, su kuriais Užsakovas sutinka, arba;

12.2.2. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais ir/ar kt. dokumentais, arba;

12.2.3. Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais ir/ar kt. dokumentais.

13. Kitos sąlygos

13.1.Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, nagrinėjami taikant Lietuvos Respublikos įstatymus.

13.2.Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

13.3.Sutartis galioja nuo jos pasirašymo ir garantinio įnašo sumokėjimo dienos, ir galioja iki prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

13.4.Sutarties bendrųjų sąlygų išlygos galioja tik tuo atveju, jeigu šalių tai raštu sulygta Sutarties spacialiosiose sąlygose.

13.5.Jeigu Sutartyje atskiru atveju nenurodyta kitaip, visi pagal Sutartį šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti išdėstomi raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jei jie yra įteikiami gavėjui pasirašytinai, siunčiami registruotu paštu ir/ar el.paštu Sutartyje nurodytais adresais. Šalių pretenzijos ar pranešimai dėl Sutarties nutraukimo turi būti įteikiamos pasirašytinai arba išsiunčiamos registruotu paštu.

13.6.Jeigu keičiasi šalies adresas, telekomunikacijų adresai ar kiti Sutartyje nurodyti duomenys, ta šalis privalo raštu nedelsiant apie tai pranešti kitai šaliai. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal jai žinomus adresus, neatititnka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siūstų šiais adresais.

a

a

a

a

a

Jei kilo klausimų drąsiai kreipkitės - padėsime ir patarsime.

Mus rasite adresu Savanorių pr. 187, Vilnius

  • Mob.tel. +370 60860755
  • El.p. vilkoruna@gmail.com
  • Facebook "Vilko runa"
  • Instagram vilko_runa